Thursday, July 17, 2008

Wojsko Polskie - GROM - Irak 2002-2004 (2)

Wojsko Polskie - GROM - Irak 2002-2004 (2)

Wojsko Polskie - PKW Afganistan

No comments: